NEO Money
เมนู
จักรพงษ์ เมษพันธุ์

The Money Coach

ผู้ติดตาม ผู้ติดตาม 300000+ คน

THE MONEY COACH กูรูทางด้านการเงินส่วนบุคคล พร้อมถ่ายทอดความรู้ หลักการ แนวคิดต่างๆ ที่จะทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์และใช้งานได้จริง ด้วยตัวเราเอง