NEO Money
เมนู

สาระยอดฮิต

จัดเรียง:


เสาที่ 1: บริหารหนี้

มีหนี้ไม่ใช่เรื่องแย่ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าหนี้ที่มีนั้นไม่เกินตัว

อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64

เสาที่ 1: บริหารหนี้

ลงทุนกี่ปี ถึงจะมีเงินเพิ่มขึ้น 2 เท่า

เข้าใจเรื่องลงทุนด้วย กฎ 72

อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

27 ก.ย.62

ลงทุนกี่ปี ถึงจะมีเงินเพิ่มขึ้น 2 เท่า

เสาที่ 2: สภาพคล่องดี

รู้จักสภาพคล่องดี หัวใจหลักของการเงินส่วนบุคคล

อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64

เสาที่ 2: สภาพคล่องดี

เสาที่ 3 เครดิตดี

เพราะคนเครดิตดี ย่อมหาแหล่งเงินได้ง่ายกว่า และรับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า

อ่านเมื่อ

อ่าน 4 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64

เสาที่ 3 เครดิตดี

เสาที่ 4: พร้อมความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ป้องกันและบริหารความเสี่ยง

อ่านเมื่อ

อ่าน 5 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64

เสาที่ 4: พร้อมความเสี่ยง

เสาที่ 5: ออมเพื่อเป้าหมาย

ทุกความฝันมีราคา และแลกมาด้วยการออมเงิน แต่ต้องออมเงินเท่าไหร่ นานแค่ไหนถึงจะสำเร็จ

อ่านเมื่อ

อ่าน 4 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64

เสาที่ 5: ออมเพื่อเป้าหมาย

เสาที่ 7: แพลนภาษี

ภาษีสามารถเป็นเงินออมและสร้างทรัพย์สินได้ หากรู้จักวางแผนอย่างถูกต้อง

อ่านเมื่อ

อ่าน 7 นาที

สร้างเมื่อ

3 ม.ค.64

เสาที่ 7: แพลนภาษี

อยากแก้หนี้ อย่ามักง่าย

พฤติกรรมที่ต้องหยุด ถ้าไม่อยากเป็นหนี้อย่างถาวร

อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

27 ก.ย.62

อยากแก้หนี้ อย่ามักง่าย

อยากเริ่มต้นออมตามเป้าหมาย เริ่มต้นอย่างไร

ทุกเป้าหมายสำคัญๆในชีวิต ต้องใช้เงิน ออมเท่านั้นที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้

อ่านเมื่อ

อ่าน 3 นาที

สร้างเมื่อ

30 ส.ค.62

อยากเริ่มต้นออมตามเป้าหมาย เริ่มต้นอย่างไร